من تا سر سال خمسی خود چند روزی فرصت دارم و در طی سال گذشته پاداش بازنشتگی دریافت کرده و بخشی را صرف خرید اتومبیل و بخشی را صرف تعمیر منزل کلنگی و باقیمانده را در قرض الحسنه مهر جهت دریافت وام پس انداز کرده ام تا آنکه بتوانم سه فرزند دم بخت خویش را از نظر اقتصادی کمک کنم. راه تعلق نگرفتن خمس به این پس انداز چیست؟
من تا سر سال خمسی خود چند روزی فرصت دارم و در طی سال گذشته پاداش بازنشتگی دریافت کرده و بخشی را صرف خرید اتومبیل و بخشی را صرف تعمیر منزل کلنگی و باقیمانده را در قرض الحسنه مهر جهت دریافت وام پس انداز کرده ام تا آنکه بتوانم سه فرزند دم بخت خویش را از نظر اقتصادی کمک کنم. راه تعلق نگرفتن خمس به این پس انداز چیست؟

باسمه تعالی

آنچه با رعایت شأن و جایگاه خود و  افراد تحت تکفلتان، صرف خرید اتومبیل یا تعمیر منزل کلنگی شده است، جزء مؤونۀ محسوب می شود و خمس به آن تعلّق نمی گیرد. اگر باقیمانده را برای تهیۀ جهیزیه و هزینه های ازدواج فرزندان پس انداز کرده اید و راهی برای این امور جز این طریق ندارید و نیز این پس انداز صرفاً برای تهیۀ این امور باشد و به همین منظور باقی بماند، خمس به آن تعلق نمی گیرد.

 

 

کد سایت fa911