کسی که ابتدا خمس درآمد را می دهد و بعد تصرف می کند، آیا می تواند قرضش را قبل از خمس کسر کند؟
کسی خمسش را سالانه محاسبه نمی‌کند، بلکه بدین صورت می پردازد که هر وقت حقوق گرفت یا منفعتی کسب کرد ابتدا خمسش را پرداخت می کند و سپس در آن تصرف می کند. حال اگر چنین فردی قرض داشته باشد، آیا باید قرضش را پس از پرداخت خمس بدهد یا نه می‌تواند ابتدا قرضش را کسر کند و سپس خمس باقی مانده پول را بدهد؟

باسمه تعالی

اگر قرضی است که به مصرف مؤونه رسیده است و در فاصلۀ حصول آن درآمد تا یک سال بعد از آن  باید پرداخت شود، می تواند ابتدا آن را از همان درآمد کسر کند و سپس خمس آن درآمد را بپردازد.