اگر ما روزه بگیریم و در حین روز آب غرغره و یا آب و نمک غرغره کنیم، چه حکمی دارد؟
گفته می شود برای جلوگیری از بیماری کرونا در طول روز غرغره کنند. حال اگر ما روزه بگیریم و در حین روز آب غرغره و یا آب و نمک غرغره کنیم، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

غرغره کردن آب یا آب و نمک در حال روزه داری اشکال ندارد ولی باید چیزی از آب غرغره را به داخل حلق فرو نبرد.

کد سایت fa8897
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه