دندانم را عصب کشی کردم و فکر کردم مانند قبل چیزی وارد حلق نمی شود اما موادی که استفاده کردند طعم تندی داشت و ناخودآگاه مقداری از آب دهان هم وارد حلقم شد. آیا روزۀ من باطل است؟
دندانم را عصب کشی کردم و فکر کردم مانند قبل چیزی وارد حلق نمی شود اما موادی که استفاده کردند طعم تندی داشت و ناخودآگاه مقداری از آب دهان هم وارد حلقم شد. آیا روزۀ من باطل است؟

باسمه تعالی

1. اگر فقط  آب دهان وارد حلق شده باشد، روزه صحیح است؛ هر چند که مقدار آب دهان در اثر کار دندان پزشک بیشتر از حد عادی شده باشد یا طعم آن تغییر کرده باشد.

2. اگر شک دارید چیزی اضافه بر آب دهان وارد حلق شده یا نه، روزه صحیح است.

کد سایت fa8895
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه