در بعضی از مسائل بانکی فرموده اید که تابع قوانین و مقررات و... بانک است الآن اگر کارمند شرایط بانک را برای ما توضیح دهد، کافی است؟
در بعضی از مسائل بانکی فرموده اید که تابع قوانین و مقررات و... بانک است الآن اگر کارمند شرایط بانک را برای ما توضیح دهد، کافی است؟

باسمه تعالی

مشتری بانک می تواند بنا را بر اعتماد به سخن مسئولان و متصدیان امور بانکی در شعبه بگذارد؛ مگر اینکه خلافش را احراز کند.

کد سایت fa8887
طبقه بندی موضوعی احکام بانک