اگر کارمند بانک برای دریافت وام آوردن فاکتور بدون خرید کالا را شرط پرداخت وام بداند می توانیم وام را بگیریم؟
اگر کارمند بانک برای دریافت وام آوردن فاکتور بدون خرید کالا را شرط پرداخت وام بداند می توانیم وام را بگیریم؟ با توجه به اینکه به او از شرایط وام و بانک آگاه است و ما منظور واقعی از ارائه فاکتور در شرایط وام را نمی دانیم و او می گوید لازم نیست حتماً کالا بخری و فاکتورش را بیاوری، بلکه فقط برایم فاکتور بیاور.

باسمه تعالی

1. مشتری بانک می تواند بنا را بر صحت و درستی حرف مسئولان و متصدیان امور بانکی در شعبه بگذارد؛ مگر اینکه خلافش را احراز کند.

2. در خصوص مورد سؤال (تسهیلات فروش اقساطی) قرائن و شواهد واضحی بر خلاف مقررات بودن و خلاف شرع بودن این کار وجود دارد و در این خصوص نمی توان به کلام این فرد اعتماد کرد.

کد سایت fa8885
طبقه بندی موضوعی احکام بانک