فردی از روی جهل یا سهو و خطا بر چیزی سجده می کرده که سجده بر آن صحیح نبوده است. نمازهای خوانده شده چه حکم دارد؟
فردی از روی جهل یا سهو و خطا بر چیزی سجده می کرده که سجده بر آن صحیح نبوده است؛ مثلاً مهرش جرم زیاد گرفته یا پیشانی اش را چرب کرده در حدی که مانع بوده و نمی دانسته باید بر طرف کند یا یا مانع بودن در مهر یا پیشانی برایش محرز نبوده و بعد از نماز می فهمد. نمازهای خوانده شده در صورت های مذکور چه حکم دارد؟

باسمه تعالی

1. نمازی که فرد 2 بار در یک رکعت بر چیزی سجده کرده که سجده بر آن صحیح نبوده است، صحیح نیست و باید قضا کند.

2. چربی های مختصر ناشی از چرب کردن یا استفاده از مواد آرایشی مانع محسوب نمی شود.

3. احکامی که در بند 1 و 2 بیان شد برای افراد کثیر الشک و و سواسی نیست و این افراد نباید به شک خود اعتنا کنند و در خصوص مورد سؤال باید بنا را بر صحت نماز بگذارند.

کد سایت fa8862
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز