بین خواست خدا و اختیار انسان چه فرقی وجود دارد؟
بین خواست خدا و اختیار انسان چه فرقی وجود دارد؟

باسمه تعالی

به زبان خیلی ساده، در افعال اختیاری، خواست تکوینی خدا به اختیار انسان تحقق می یابد؛ یعنی هر چه انسان انتخاب می کند، همان خواست تکوینی خداوند متعال است حتی اگر آن انتخاب انسان خلاف شرع (مخالف خواست تشریعی خدا) باشد.

کد سایت fa8812
طبقه بندی موضوعی اعتقادات