شنیدن صدای صحبت زن که موجب تحریک برای مرد شود، چیست؟
شنیدن صدای صحبت زن که موجب تحریک برای مرد شود، چیست؟ اگر موجب خروج منی نشود، جایز است؟

باسمه تعالی

در صورتی که موجب خروج منی یا ارتکاب حرام شود، حرام است در غیر این صورت حرام نیست.

کد سایت fa8463
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی|روابط زن ومرد