آیا وجوہ شرعی خمس می توان به دانشجو پرداخت در حالی که طلاب حوزہ محتاج تر باشند؟
آیا وجوہ شرعی خمس می توان به دانشجو پرداخت در حالی که طلاب حوزہ محتاج تر باشند؟

باسمه تعالی

خیر حتماً برای طلاب مستحق استفاده شود.

کد سایت fa8312