کپی گرفتن و اسکن کردن از کتاب و قرآنی که وقف مسجد شده است، حکمش چیست؟
کپی گرفتن و اسکن کردن از کتاب و قرآنی که وقف مسجد شده است، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

این کار اشکال ندارد؛ البته نباید به همراه کار حرامی باشد؛ مثلاً نباید کتاب و قرآنی را که برای استفاده در مسجد وقف شده است، از مسجد خارج نکند.

کد سایت fa8149
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وقف