اگر دیه ای بر عهده داریم که شرعاً باید به دفتر مرجع پرداخت شود، آیا می شود به عنوان رد مظالم به دفتر داد و نیت دیۀ آن فرد را کرد یا باید هنگام پرداخت بگوییم بابت دیه بوده است؟
اگر دیه ای بر عهده داریم که شرعاً باید به دفتر مرجع پرداخت شود، آیا می شود به عنوان رد مظالم به دفتر داد و نیت دیۀ آن فرد را کرد یا باید هنگام پرداخت بگوییم بابت دیه بوده است؟

باسمه تعالی

1. در جایی که فرد صاحب دیه یا وراثان او در دسترس نیستند، باید دیۀ او به مجتهد جامع الشرایط داده شود.

2. لازم نیست بگویید دیه است، همین که گفته شود حقی است که از کسی بر گردن شما مانده و شرعاً باید به مجتهد جامع الشرایط داده می شد، کفایت می کند.

کد سایت fa7618