آیا در وقف خواندن صیغه لازم است؟
آیا در وقف خواندن صیغه لازم است؟

باسمه تعالی

در تحقق وقف لزوماً خواندن صیغه لازم نیست، بلکه واقف باید مفاد وقف* را قصد کند و با گفتن یا نوشتن یا کاری که از نظر عقلا این مفاد را برساند، آن را ابراز کند. بنابراین اگر مثلاً ساختمانی را به قصد مسجد شدن را از ابتدا به گونه ای بسازد که مسجد را آن گونه می سازند و برای اقامه نماز در اختیار مردم قرار دهد، وقف محقق شده است.

 

* عین مال محفوظ بماند؛ یعنی از ملکش خارج شود ولی به ملک کسی وارد نشود و صرفاً منافع آن مال در اختیار موقوف علیه (کسی که برای او وقف شده است) قرار گیرد.

کد سایت fa7295
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف