آیا در صیغۀ وقف باید لفظ «وقف» گفته شود؟ اگر کسی بگوید: من این شیء را به فلان جا می دهم، وقف محسوب می شود؟
آیا در صیغۀ وقف باید لفظ «وقف» گفته شود؟ اگر کسی بگوید: من این شیء را به فلان جا می دهم، وقف محسوب می شود؟

باسمه تعالی

در وقف با صیغه باید الفاظی را به کار ببرد که مفاد وقف* را برساند و استفاده از لفظ «وقف» و مشتقات آن ضروری نیست.

 

* عین مال محفوظ بماند؛ یعنی از ملکش خارج شود ولی به ملک کسی وارد نشود و صرفاً منافع آن مال در اختیار موقوف علیه (کسی که برای او وقف شده است) قرار گیرد.

کد سایت fa7228
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف