اگر حقوق مثلاً آبان ماه جاری را امروز به حساب شخص حقوق بگیر واریز شود و فردا سال خمسی او باشد، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟
اگر حقوق مثلاً آبان ماه جاری را امروز به حساب شخص حقوق بگیر واریز شود و فردا سال خمسی او باشد، بر این اساس که این حقوق جهت هزینه کرد مخارج زندگی تا زمان واریز حقوق در ماه آینده می باشد، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

باسمه تعالی

از آنجا که می توان برای هر مالی سال خمسی جداگانه در نظر گرفت، این فرد می تواند تا مدت یکسال بعد از تاریخ دریافت حقوق می تواند آن را مصرف کند یا همان فردا یعنی سر سال خمسی خود، خمس باقیماندۀ حقوق دریافتی اش را پرداخت کند.

کد سایت fa6814