اگر از کسی پول قرض گرفتم و سر سال خمسم رسید. همین پول ها در دستم بود. آیا واجب است که در سر سال خمسم، خمس آن پول را که قرض گرفتم، حساب کنم؟
اگر از کسی پول قرض گرفتم و سر سال خمسم رسید. همین پول ها در دستم بود. آیا واجب است که در سر سال خمسم، خمس آن پول را که قرض گرفتم، حساب کنم؟

باسمه تعالی

بله به این پول خمس تعلق می گیرد و باید آن را در سر سال خمسی خود بپردازید یا می توانید برای این پول سال خمسی جدا در نظر بگیرید و در سر همان سال جداگانه، خمس این پول را بپردازید.

کد سایت fa6593