در صورتی که در پروژۀ ساخت و ساز آپارتمان، پس از اینکه پروژه 10یا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، اقدام به پیش فروش یکی از واحد ها صورت بگیرد، عقد صورت گرفته تابع احکام کدام یک از عقود شرعی است؟
۱. در صورتی که در پروژۀ ساخت و ساز آپارتمان، پس از اینکه پروژه 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد (پروژه در مرحله پی ریزی و بتن ریزی ساختمان باشد) اقدام به پیش فروش یکی از واحد ها صورت بگیرد (اعم از عرصه و اعیان یکی از واحدها) عقد صورت گرفته توسط پیش فروشنده، تابع احکام کدام یک از عقود شرعی می باشد؟ ۲. در صورتی که پروژه 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد (در مرحله ای باشد که صرفاً اقدامات جزئی مثل تأسیسات الکتریکی و گرمایشی و نمای ساختمان تا تکمیل کامل پروژه باقی باشد) پیش فروش ساختمان تابع احکام کدام یک از عقود شرعی می باشد؟

باسمه تعالی

قرارداد اول از مصادیق استصناع (قرارداد پیمانکاری: قرار داد ساخت و تولید) است و تابع احکام و شرایط عمومی عقود اسلامی است و قرارداد دوم، عقد بیع به شرط تکمیل ساختمان توسط فروشنده است و تابع احکام بیع است.