گاهی اوقات افراد به هنگام نماز در مساجد و مانند آن برای بالا آوردن مکان سجده دو مهر یا بیشتر را روی هم قرار می دهند آیا این کار اشکال دارد؟
گاهی اوقات افراد به هنگام نماز در مساجد و مانند آن برای بالا آوردن مکان سجده دو مهر یا بیشتر را روی هم قرار می دهند و مهرها وقف مسجد است یا به مسجد اهداء شده است. 1. آیا در حالی که مهر در مسجد فراوان است با فرض اینکه از 4 انگشت بسته بیشتر نشود، این کار اشکال دارد؟ 2. با توجه به «الوقوف علی ما یوقف علی اهلها» اگر نمازگزار بداند که وقف مختص جهت عبادی است مثل استفادۀ مهر برای سجود، حکم استفاده از آن در غیر مورد مذکور (سجده) چیست؟ چون مهر زیرین صرفاً تکیه گاه مهر رویین است و جهت عبادی ندارد. 3. اگر کیفیت وقف مشکوک باشد، چه حکمی دارد؟ 4. مهرهای اهدایی به مسجد هم حکم مهرهای وقفی را دارد؟ 5.در صورت جایز نبودن این کار، حکم نماز های گذشته چیست؟ 6. در صورت بطلان، آیا ارشاد دیگران نسبت به این مساله واجب است؟

باسمه تعالی

1. اشکال ندارد.

2. این کار عرفاً با هدف وقف ندارد.

3. ندانستن کیفیت وقف در خصوص این مسأله مشکلی ایجاد نمی کند و چنانکه بیان شد این کار عرفاً با هدف وقف منافات ندارد.

4. فرقی در این حکم بین مهر اهدائی یا وقفی نیست.

5 و 6. با توجه به آنچه بیان شد، نمازهایتان صحیح است و نیاز به طرح مسأله برای سایرین نیست.

 

کد سایت fa6338
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|مسائل متفرقه وقف