یکی دوستان می خواهد هفت میلیون در بانک بگذارد و سودش را بگیرد. من این پول را لازم دارم. آیا می توانم هفت تومان را از ایشان بگیرم و هرچقد که سود بانکی اش می شود، به ایشان بدهم؟
یکی دوستان می خواهد هفت میلیون در بانک بگذارد و سودش را بگیرد. من این پول را لازم دارم. آیا می توانم هفت تومان را از ایشان بگیرم و هرچقد که سود بانکی اش می شود، به ایشان بدهم؟

باسمه تعالی

اگر این پول را به صورت قرض از ایشان بگیرید، پرداخت و دریافت مبلغ اضافه به سود به هر مقدار که باشد، ربا است و حرام است.

کد سایت fa5726
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|مسائل متفرقه قرض