آیا مرد اجازه دارد حجاب را به همسر و فرزندان خود اجبار کند؟
آیا مرد اجازه دارد حجاب را به همسر و فرزندان خود تحمیل کند؟

باسمه تعالی

1. مرد نمی تواند همسر یا فرزندانش را به صورت مستقیم مجبور به حجاب کند؛ اما می تواند به زن یا فرزند نابالغ خود بگوید در صورتی اجازۀ خروج از منزل دارند که حجاب شرعی را رعایت کنند.

2. مرد می تواند به فرزند بالغ خود بگوید در صورتی مخارج زندگی اش را می پردازد که حجاب شرعی را رعایت کند.

3. در هر حال در صورت وجود شرایط، امر به معروف و نهی منکر بر مرد واجب است.