شخصی یک حسینیه وقف کرده است. این حسینیه خیلی بزرگ است، آیا می توانند سایر روزها در آن فعالیت های ورزشی مانند فوتبال انجام داد؟ یا تغییر کاربری بدهند و در ایام غیر محرم و صفر آن را تبدیل به سالن ورزشی نمایند؟
شخصی یک حسینیه وقف کرده است. این حسینیه خیلی بزرگ است، آیا می توانند سایر روزها در آن فعالیت های ورزشی مانند فوتبال انجام داد؟ یا تغییر کاربری بدهند و در ایام غیر محرم و صفر آن را تبدیل به سالن ورزشی نمایند؟

باسمه تعالی

استفاده از آن مکان برای فعالیت های ورزشی یا تغییر کاربری بدین منظور با دو شرط جایز است:

1. با مفاد وقف منافات نداشته باشد. 

2. این امور،  هتک حرمت آن مکان محسوب نشود.

کد سایت fa4662
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وقف