اگر در جایی که دو نظر مختلف از مراجع وجود دارد، کسی به نظر مخالف مرجعش در آن زمینه عمل کند، آیا فرد از جهت مخالفت با مرجعش مستحق عذاب است؟
اگر در جایی که دو نظر مختلف از مراجع وجود دارد، کسی به نظر مخالف مرجعش در آن زمینه عمل کند، آیا فرد از جهت مخالفت با مرجعش مستحق عذاب است؟

باسمه تعالی

اگر دو مرجع مساوی باشند، می تواند از فتوای هر کدام تقلید کند و اگر یکی اعلم از دیگری باشد، باید از فتوای اعلم تقلید کند و اگر چنین نکرد، گناه کرده است و مستحق عذاب است.

کد سایت fa4366
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید