اگر زنی 5 بار صیغه ساعتی یا روزانه شود، باید عده 10 حیض کامل نگه دارد؟
دختری مجرد و 39 ساله هستم که با پسری صیغۀ موقت چند ساعته کردم و دخول از پشت صورت گرفته است. طبق استفتائات متوجه شدم باید به اندازۀ 2 حیض کامل عده نگه دارم. ما تصمیم گرفته ایم هر از گاهی مجدداً به هم محرم شویم. 1. آیا با هر بار صیغه شدن با آن آقا، اگر دخول از پشت صورت بگیرد، باید عده نگه دارم؟ یعنی اگر 5 بار صیغه ساعتی یا روزانه شدم، باید عده 10 حیض کامل نگه دارم؟ 2. اگر هر از گاهی دخول صورت بگیرد مثلاً از 5 بار صیغه کردن، 3 بار متوالی یا متناوب دخول از پشت صورت بگیرد، وضعیت عده نگه داشتن به چه صورت است؟ 3. صیغه بین ما ساعتی باشد بهتر است یا باید طولانی تر باشد؟ 4. آیا همین که به زبان می آوریم و می گوییم می خواهم صیغه ات بشوم کافی است یا باید صیغۀ کامل و عربی خوانده شود؟

باسمه تعالی

1. اگر بعد از ازدواج با فردی، چه دخول انجام شده باشد و چه نشده باشد، بخواهید با همان فرد ازدواج موقت کنید، عده ندارد. همچنین اگر بعد از ازدواج با فردی و بدون انجام دخول، بخواهید با فرد دیگری ازدواج موقت کنید، اساساً عده ندارد؛ اما اگر بخواهید بعد از ازدواج با فردی و انجام دخول، با فرد دیگری ازدواج موقت کنید، باید عده نگه دارید و پس از اتمام مدت عده می توانید با فرد جدید ازدواج کنید و عده همان دو حیض کامل است و حتی اگر چند بارهم با فرد قبلی ازدواج موقت داشته باشید، عده فقط همان دو حیض کامل از زمان پایان یافتن مدت آخرین عقد است.

2. اگر زنی چند بار با یک مرد ازدواج موقت کند و در بعضی از آن ها دخول انجام نشود مثلاً در در ازدواج آخر، دخولی انجام نشده باشد، باید برای ازدواج با فرد دیگر عده نگه دارد و ملاک محاسبۀ عده، از پایان زمان آخرین عقدی است که دخول در آن صورت گرفته است. بنابراین باید در بین ازدواج های موقت با افراد مختلف که همراه با دخول بوده است، زمان عده فاصله شود و ازدواج های این گونه به صورت مکرر با افراد مختلف در یک ساعت یا چند ساعت یا یک روز یا چند روز ممکن نیست و حداقل فاصله این ازدواج ها باید همان مدت دو حیض باشد.

3. بسته به مصالح خودتان دارد.

4. در عقد ازدواج، دو طرف عقد، یعنی زن و مرد، پس از تعیین مهریه و مدت، اگر موقت است، باید مفاد و محتوای ازدواج، چه دائم و چه موقت، را قصد کنند و سپس با یک مبرز عقلائی آن را بیان کنند. مبرز عقلائی سخن یا نوشته یا رفتار یا اشاره ای است که در عرف عقلا و عموم مردم برای بیان این معنا استفاده می شود. بنابر احتیاط واجب این مبرز در ازدواج باید سخن یا نوشته باشد. این ابراز به هر زبانی می تواند صورت بگیرد. پس اگر عقد ازدواج موقت است، زن مثلا بگوید: من خود را به همسری تو در آوردم با مهریه تعیین شده و در مدت معین. سپس مرد بگوید: با همان شرایط قبول کردم.

کد سایت fa4337
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده