در ساختمان آپارتمانی، اگریکی از مالکین برای بر طرف کردن نواقص تجهیزات خود یا تجهیزات عمومی ساختمان، مجبور به عبور از قسمت اختصاصی مالک دیگر (مانند پارکینگ وی) باشد، آیا این تصرف بدون اذن از او جایز است؟
در ساختمان آپارتمانی، اگر یکی از مالکین برای بر طرف کردن نواقص تجهیزات خود یا تجهیزات عمومی ساختمان، مجبور به عبور از قسمت اختصاصی مالک دیگر (مانند پارکینگ وی) باشد، آیا این تصرف بدون اذن از او جایز است؟ (در صورتی که در قراردادهای سابق چیزی در این زمینه ذکر نشده باشد)

باسمه تعالی

اگر محل مذکور ملک شخصی فرد باشد، اجازه لازم است. ولی اگر ملک مشاع بوده و یا صرفا اولویت انتفاع از آن، در جهت خاصی(مانند پارکینگ) به افراد داده شده است، عبور از آن با توجه به عرف موجود نیازمند رضایت نخواهد بود.