اگر فردی به چند مسجد و امام زاده برود و بعد متوجه شود کتاب یا اشیای دیگری از آنجا به همراه خود آورده، اما نداند از کدام مسجد یا امام زاده بوده است، وظیفه‌اش چیست؟
اگر فردی به چند مسجد و امام زاده برود و بعد متوجه شود کتاب یا اشیای دیگری از آنجا به همراه خود آورده، اما نداند از کدام مسجد یا امام زاده بوده است، وظیفه‌اش چیست؟

باسمه تعالی

باید با متولیان این مکان ها مصالحه کند و اگر مقدور نیست یا مفاسدی به دنبال دارد با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط عمل کند.

کد سایت fa3666
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف