در بعضی مناطق، قبل از ازدواج رسمی و دائم، بین دختر و پسر عقد موقتی می‌خوانند. آیا پس از اجرای صیغه و انجام دخول، مرد می‌تواند بگوید حاضر به ازدواج دائم نیستم؟
در بعضی مناطق، قبل از ازدواج رسمی و دائم، بین دختر و پسر عقد موقتی می‌خوانند. آیا پس از اجرای صیغه و انجام دخول، مرد می‌تواند بگوید حاضر به ازدواج دائم نیستم؟ با توجه به اینکه این مسئله گاهی موجب سوء استفاده و شیادی برخی افراد می‌شود، آیا می‌توان گفت انجام عقد دائم به نحو شرط ارتکازی و ضمنی (هرچند به آن تصریح نشده) در عقد موقت وجود داشته است و مرد ملزم است عقد دایم را انجام دهد؟

باسمه تعالی

انجام عقد دائم در چنین فرضی به نحو شرط ارتکازی در ضمن عقد موقت شرط شده است. بنابراین بر مرد واجب است به مفاد شرط عمل کند و اگر این کار را انجام نداد، گناه کرده است ولی عقد دائم به نحو قهری و شرط نتیجه، ایجاد نمی شود. همچنین در این صورت زن خیار تخلف از شرط دارد؛ یعنی می تواند عقد موقت را فسخ کند.