آیا تلخیص یا شرح کردن یک کتاب و یا طرح سئوال از آن بدون اجازه مولف یا ناشر و فروش آن به دیگران اشکال دارد؟ اگر کتاب مربوط به کشوری دیگر باشد چطور؟
آیا تلخیص یا شرح کردن یک کتاب و یا طرح سئوال از آن بدون اجازه مولف یا ناشر و فروش آن به دیگران اشکال دارد؟ اگر کتاب مربوط به کشوری دیگر باشد چطور؟

باسمه تعالی

ایجاد یک امر معنوی مانند کتاب برای شخص ایجاد کننده، حق خاصی را به وجود می آورد که بدون اجازه صاحب حق نمی توان از محصول معنوی وی استفاده کرد و اگر تولید کننده غیر مسلمان باشد، رعایت حق معنوی وی منوط به قراردادی است که بین کشور اسلامی و کشور متبوع وی منعقد می شود. اما شرح کردن کتاب کار جدیدی است که خود شارح، مالک معنوی آن است. تلخیص هم همین حکم را دارد؛ مگر در صورتی که شرح یا تعلیقه همراه متن اصلی منتشر شود و قیمت کتاب در نظر عرف برای متن همراه شرح یا تعلیقه باشد که باید از نویسنده متن اجازه دریافت شود. البته احتیاط این است که در تمام موارد از نویسنده یا ناشر اجازه بگیرد.