چند سال قبل مقداری از پول بازنشتگی ام را که چیزی در حدود 15 هزار دلار می شد برداشتم و به مادرم برای سفر زیارتی اش کمک کردم. الباقی آن را برای وام منزلم پرداخت کردم. هرگز خمس این پول را نداده ام. چگونه باید محاسبه کنم که چه مقدار مدیونم؟
چند سال قبل مقداری از پول بازنشتگی ام را که چیزی در حدود 15 هزار دلار می شد برداشتم. در واقع این مقدار پول از مشارکت من و کارفرمایم بود. این یک حساب بازنشستگی سنتی آمریکایی است. به عنوان مثال: من 10 هزار دلار پول مشارکت کردم و کارفرمایم 5 هزار دلار به آن اضافه کرد و این مقدار پول در یک حسابی به مدت سه سال ذخیره شد. زمانی که به آن پول نیاز داشتم. از آن برداشتم و به مادرم برای سفر زیارتی اش کمک کردم. الباقی آن را برای وام منزلم پرداخت کردم. گفتنی است اینجانب هرگز خمس این پول را نداده ام و اکنون هیچ مقداری از آن پول باقی نمانده است. اما الآن قصد آن دارم که از درآمد محدودم، به صورت ماهیانه پرداخت کنم. با این اوصاف، 1. چگونه باید محاسبه کنم که چه مقدار مدیونم؟ 2. آیا می توانم برای اداء دینم، ماهیانه 200 دلار پرداخت کنم؟ امید که خداوند ما را هدایت فرماید.

باسمه تعالی

آنچه با رعایت شأن و جایگاه خود و  افراد تحت تکفلتان، صرف خرید منزل یا انفاق برای زیات مادر شده است، جزء مؤونۀ محسوب می شود و خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

کد سایت fa2622