آیا به مستمری بازنشستگی یا پولی که بعد از پایان بیمه عمر دریافت می گردد، خمس تعلق می گیرد؟
شرکت های بیمه در سال های اخیر بیمه نامه ای به نام بیمه عمر و سرمایه گذاری ارائه می کنند و از خریدار به طور ماهیانه حق بیمه دریافت می کنند تا در پایان مدت بیمه نامه (مثلا" 10یا 20 سال دیگر) مبلغی را که حاصل سرمایه گذاری است، به او بپردازند. البته در سازمان تأمین اجتماعی نیز به همین منوال حق بیمه ای از کارگر دریافت می شود تا در پایان سی سال به او از محل همین سرمایه گزاری مستمری پرداخت شود. آیا به مبلغی که شرکت های بیمه در پایان مدت قرارداد می پردازند خمس تعلق می گیرد؟ آیا به مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی خمس تعلق می گیرد؟ (لازم به توضیح است در مواردی مقداری از حق بیمه را کارفرما و درصدی را کارگر می پردازد اما در بیمه خویش فرما تمام حق بیمه توسط خود شخص پرداخت می شود و در پایان 30 سال مستمری دریافت می کند)

باسمه تعالى

اگر چیزی از این مبالغ دریافت شده از بیمه، در سر سال خمسی یا پس از گذشت یک سال از دریافت باقی بماند و صرف مؤونه نشود، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa2114