شرکت وجهی را جهت انجام هزینه های جاری خود به حساب قرض الحسنه این جانب واریز می کند آیا می توان آن پول را در حسابی که به آن سود تعلق می گیرد واریز و سود آن را دریافت کنم؟
من در یک شرکت کار می کنم. شرکت هر ماه مقداری پول به حساب قرض الحسنه اینجانب جهت انجام هزینه های جاری شرکت واریز می کند. اگر بنده این پول را تا وقتی که جهت انجام امور لازم نشده به حساب سپرده سرمایه گذاری که سود به آن تعلق می گیرد بگذارم آیا این سود از لحاظ دین مقدس اسلام حرام است؟

باسمه تعالی

اگر شرکت به شما اجازه چنین تصرفی را داده باشد، انجام آن بلامانع و سود آن مال شماست (البته اگر شرکت سود حاصل را به شما بخشیده باشد) ولی اگر شرکت به شما اجازۀ چنین تصرفی را نداده است (که ظاهرا چنین است)، این کار جایز نیست و تمام سود متعلق به آن شرکت است.

کد سایت fa123