فروش سهام مخابرات که حدود یک چهارم ارزش آن را ودایع مردم تشکیل داده از نظر شرعی چگونه است؟ در صورتی که ودایع مردم در هنگام خصوصی شدن بلاتکلیف مانده و مخابرات دولتی با این ودایع سرمایه گذاری نموده است و حق تصرف را با توجه به معنای ودیعه نداشته است؟
فروش سهام مخابرات که حدود یک چهارم ارزش آن را ودایع مردم تشکیل داده از نظر شرعی چگونه است؟ در صورتی که ودایع مردم در هنگام خصوصی شدن بلاتکلیف مانده و مخابرات دولتی با این ودایع سرمایه گذاری نموده است و حق تصرف را با توجه به معنای ودیعه نداشته است؟

باسمه تعالی

ودایع مردم از نظر عقلا در اختیار دولت است و دولت اسلامی می تواند از آن استفاده کند. بنابراین، خرید و فروش سهام مخابرات که بخشی از ارزش آن را ودایع مردم تشکیل داده است، بلامانع است، هر چند دولت با این ودایع سرمایه گذاری کند.