منظور از صیغۀ ازدواج دائم یا موقت چیست؟ آیا تنها روش خواندن صیغه، بیان آن به زبان عربی است؟ آیا باید جملاتی مثل: با تو ازدواج می کنم با مهریه فلان قدر، ذکر شود یا نه؟
منظور از صیغۀ ازدواج دائم یا موقت چیست؟ آیا تنها روش خواندن صیغه، بیان آن به زبان عربی است؟ آیا باید جملاتی مثل: با تو ازدواج می کنم با مهریه فلان قدر، ذکر شود یا نه؟

باسمه تعالی

در عقد ازدواج، دو طرف عقد (زن و مرد) پس از تعیین مهریه و مدت عقد (اگر موقت است)، باید مفاد و محتوای ازدواج -چه دایم و چه موقت- را قصد کنند و سپس با عباراتی که این قصد را به صراحت بیان می کند، آن را ابراز نمایند. این ابراز (نشان دادن) می تواند به هر زبانی صورت بگیرد. پس اگر زن بگوید: من خود را به همسری تو در آوردم با مهریه تعیین شده (و در مدت معین؛ اگر عقد ازدواج موقت باشد) و مرد بگوید: با همان شرایط قبول کردم ازدواج تحقق پیدا می کند.

 

کد سایت fa987
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد