من پولم را در بانک سرمایه گذاری کرده ام تا با افزایش آن و گرفتن وام، تجارت انجام دهم. آیا این پول خمس دارد؟
من پولم را در بانک سرمایه گذاری کرده ام تا با افزایش آن و گرفتن وام، تجارت انجام دهم. آیا این پول خمس دارد؟

باسمه تعالی

اگر پول شما از اموالی است که آن خمس داده شده و یا متعلق خمس نیست و نیز اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد سال است ولی گذران زندگی متوقف بر این سرمایه گذاری است، اصل آن متعلق خمس نیست و فقط به منافع حاصل از افزایش و تجارت با آن پس از گذشت یک سال خمس تعلق می گیرد. اما اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد سال باشد و گذران زندگی متوقف بر آن نباشد، پس از گذشت یک سال به اصل آن نیز خمس تعلق می گیرد.

 

 

کد سایت fa953
طبقه بندی موضوعی سرمایه