دختری را که پدر و جد پدری اش فوت کرده اند اگر بدون شاهد به عقد موقت در آوریم حکمش چیست؟ آیا نزدیکی با او حکم زنا دارد؟
دختری که پدر و جد پدری اش فوت کرده اند اگر بدون شاهد به عقد موقت در آوریم حکمش چیست؟ آیا نزدیکی با او حکم زنا دارد؟

باسمه تعالی 

در عقد موقت یا دایم شاهد لازم نیست، بنابر این عقد صحیح و نزدیکی جایز است.

 
کد سایت fa919