آیا می توانی گناهی را که عادت شده به تدریج ترک کرد؟
گناهی که ترک به یکباره آن سخت است و تجربه نشان داده که توبه شکسته می شود، در برخی سایت ها پیشنهاد می کنند به تدریج دفعات گناه را کم و مدت زمان گناه نکردن را افزایش بدهیم و پس از تثبیت، کم کردن دفعات تکرار و افزایش مدت را ادامه دهیم. آیا این کار جایز است؟

باسمه تعالی

اگر ترک این گناه به کلی و یکباره ممکن نیست یا عسر و حرج دارد، باید به تدریج و به هر اندازه که رفع عسر و حرج می شود، کنار بگذارد تا جایی که به کلی ترک شود.

کد سایت fa8640
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا