یک گناه کبیره که یک دفعه کنار گذاشتن آن عسر و حرج دارد را می توان مرحله ای و هر دفعه کم تر از قبل آن را انجام داد؟
یک گناه کبیره که یک دفعه کنار گذاشتن آن عسر و حرج دارد را می توان مرحله ای و هر دفعه کم تر از قبل آن را انجام داد؟

باسمه تعالی

1. اگر ترک یک گناه به کلی و یکباره ممکن نیست یا عسر و حرج دارد، باید به تدریج و به هر اندازه که رفع عسر و حرج می شود، کنار بگذارد تا جایی که به کلی ترک شود.

2. در این مسأله فرقی بین گناه کبیره و صغیره نیست.

کد سایت fa8625
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا