اگر کتابی که از راه حرام تهیه گردیده است و شخص با مطالعه آن در کنکور دانشگاه قبول شده باشد، در آن صورت حکم قبولی در دانشگاه، تحصیل و فواید حاصل از مدرک وی، چیست؟
لطفاً جداگانه حکم در هر یک از موارد زیر را بیان کنیم 1. اگر کتابی را که برای قبولی در دانشگاه می خوانیم پا پول حرام خریداری شده باشد. 2. از کسی کتاب را قرض گرفته باشیم و غیبت صاحبش را کرده باشیم به طوری که اگر بفهمد راضی به مطالعه ما نباشد. 3. نام آن کتاب را از راه حرام فهمیده باشیم؛ مثلاً کلاه برداری 4. یا آن کتاب را به شرط مطالعه در سال مثلاً 86 گرفته باشیم ولی نخوانده باشیم و به قول خود عمل نکرده باشیم و آن کتاب در نزد ما مانده باشد و حالا بخواهیم آن را مطالعه کنیم. 5. اگر انسان راه خرید از اینترنت را از راه حرام یاد گرفته باشد و کتابی بخرد و برای کنکور بخواند: مطالعۀ آن ها حلال است؟ قبولی در دانشگاه و تحصیل در آن حرام است؟ فوایدی (مثل درآمد و موقعیت اجتماعی حاصل از آن) که از مدرک تحصیلی بدست می آید حلال است؟

باسمه تعالی

1. ضامن مبلغ کتاب به فروشنده هستید؛ هر چند کتاب از آن شما است و می توانید از آن استفاده کنید.

2. تا هنگامی که عدم رضایت او نسبت به مطالعۀ کتاب برای شما احراز نشده است، می توانید از آن کتاب استفاده کنید. در غیر این صورت کتاب غصبی است و تصرف در آن حرام است.

3. دانستن نام کتاب از راه حرام، اثری در صحت خرید و فروش کتاب ندارد و استفاده از کتاب خریداری شده به این شیوه بلامانع است؛ هرچند استفاده از راه حرام برای اطلاع از نام کتاب کار حرام و گناه است.

4. اگر یقین ندارید که مالک کتاب نسبت به استفاده از آن در سال های بعد راضی نیست، می توانید از آن استفاده کنید.

5. اگر مقصود آن است که با ترفندهایی کتاب را از اینترنت به طرق نامشروع مانند سرقت به دست آورده است، استفاده از کتاب حرام است و نسبت به خسارتی که به صاحب کتاب وارد کرده ضامن است. اگر مقصود آن است که واقعاً کتاب را خریده است اما در شیوۀ خرید اینترنتی مرتکب حرام شده است، هرچند گناه کرده است، استفاده از آن کتاب اشکال ندارد. در هر حال قبولی و تحصیل ربطی به مسالۀ خرید کتاب ندارد و فواید ناشی از مدرک نیز برای وی مشروع است.

کد سایت fa86