اگر شخصی چیزی امانت بگیرد و نمی داند صاحب آن کجا است و یا اینکه نمی تواند آن را به دست او برساند، چگونه باید این حق الناس را برطرف کند؟
اگر شخصی از کسی چیزی امانت بگیرد و به دلایلی نتواند آن را به صاحبش برگرداند؛ مثلاً نمی داند الآن صاحب آن کجا است و یا اینکه نمی تواند آن را به دست او برساند، چگونه باید این حق الناس را برطرف کند؟

باسمه تعالی

1. بر امین (کسی که امانت گرفته) واجب است امانت را به هر طریق ممکن و مشروع به صاحبش برگرداند و نباید به دلایل ناموجه از این کار خودداری کند؛ مثلاً امین در فرضی که توان مالی دارد، نباید صرفاً به دلیل هزینۀ مالی، این کار را ترک کند؛ البته امین می تواند هزینۀ متعارف رساندن امانت را از صاحب امانت مطالبه کند.

2. اگر صاحب امانت در دسترس باشد و بتواند امانت را هرچند پس از گذشت مدتی به او برساند، باید آن حفظ کند و در موعد ممکن به دست وی برساند.

3. صرفاً در فرضی که اصلاً صاحب امانت در دسترس نیست یا در دسترس هست ولی امین به دلیل موجه شرعی نمی تواند آن را به صاحبش برساند، باید آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب صدقه در این موارد با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد.

 

کد سایت fa8547
طبقه بندی موضوعی احکام ودیعه (امانت)