خوردن خاک قبر امام حسین ـ علیه السلام ـ برای فرد سالم جسمی، فقط به قصد تبرک یا فقط به قصد استشفای از امراض روحی جایز است؟
خوردن خاک قبر امام حسین ـ علیه السلام ـ برای فرد سالم جسمی، فقط به قصد تبرک یا فقط به قصد استشفای از امراض روحی جایز است؟ آیا این کار برای فرد ضعیف الایمان به قصد امتحان اینکه شفا در تربت واقعیت دارد یا نه، جایز است؟

باسمه تعالی

خوردن خاک قبر امام حسین ـ علیه السلام ـ به قصد استشفا از امراض جسمی یا روحی، به مقداری که معمولاً در این کار استفاده می کنند، اشکال ندارد و در غیر این موارد اشکال دارد.

 

کد سایت fa8453