اگر کسی به من پولی بدهکار بود و بعد از 10 ماه برگرداند 21 محرم سال خمسی ما است و ما این پول برای خرید زمین کنار گذاشتیم، آیا باید خمسش را بدیم؟
اگر کسی به من پولی بدهکار بود و بعد از 10 ماه برگرداند 21 محرم سال خمسی ما است و ما این پول برای خرید زمین کنار گذاشتیم، آیا باید خمسش را بدیم؟

باسمه تعالی

در صورتی که صاحب خانه نیستید و تنها راه خانه دار شدن شما خرید زمین از طریق کنار گذاشتن پول باشد، به این پول خمس تعلق نمی گیرد در غیر این صورت واجب است خمس آن را پرداخت کنید.