آیا نماز دانشجو شکسته است؟ بنده دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) تهرانم و مدت تحصیل هم 7سال.
آیا نماز دانشجو شکسته است؟ بنده دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) تهرانم و مدت تحصیل هم 7سال.

باسمه تعالی

وطن جایی است که شخص در آن از نظر عرف مردم آنجا مسافر محسوب نمی شود و مردم آنجا با وی مانند یک مسافر برخورد نمی کنند. بنابراین جایی که شخص قصد دارد برای مدتی نسبتاً طولانی در آن سکنی گزیند، وطن او شمرده می شود؛ مانند کسی که برای تحصیل یا کار به شهری می رود و بنا دارد چند سالی در آنجا اقامت کند.

 

کد سایت fa837
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر