آقایی از دار دنیا رفته است و پدر مادر و فرزند ندارد. فقط همسر دارد. آیا تمام ارث به خانم می رسد هم از عرصه و هم از اعیان؟
آقایی از دار دنیا رفته است و پدر مادر و فرزند ندارد. فقط همسر دارد. آیا تمام ارث به خانم می رسد هم از عرصه و هم از اعیان؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که همسر از شوهرش فرزند دار شده است؛ هرچند فرزندش در هنگام مرگ شوهر، فوت کرده باشد، صرفاً یک هشتم تمام اموال زوج (منقول و غیر منقول، عرصه و اعیان) را ارث می برد.

2. اگر اصلاً از شوهر فرزند دار نشده است، صرفاً یک چهارم تمام اموال منقول زوج و نیز یک چهارم از قیمت اعیان را ارث می برد.

3. ما بقی ما ترک به طبقات بعدی ارث می رسد.

کد سایت fa8308
طبقه بندی موضوعی ارث زن و شوهر