آیا اجازۀ پدر بعد از عقد برای صحیح بودن عقد کافی است؟ آیا رضایت خانواده برای صحیح بودن طلاق شرط است؟
من بدون اجازۀ پدرم ازدواج کردم. بعداً با شرایطی اجازه دادند. اکنون بعد از چند سال بدون اینکه عمل زناشویی داشته باشیم، قصد طلاق داریم. آیا ازدواج و طلاق ما صحیح است؟ این در صورتی است که خانواده ام راضی نیستند.

باسمه تعالی

1. اگر پدر بعد از عقد اجازه دهد، عقد صحیح خواهد بود.

2. برای صحیح بودن طلاق رضایت خانواده شرط نیست.

کد سایت fa83