شوهر زنی در هند او را بدون اینکه صیغۀ طلاق بخواند، از طریق حکومت طلاق داده است. این زن با مرد دیگری ازدواج کرده است. آیا زناکار است؟
زنی در هند ازدواج کرده و دختر کوچکی دارد. پس از چند سال شوهرش او را بدون اینکه صیغۀ طلاق بخواند، از طریق حکومت طلاق داده است. این زن با مرد دیگری ازدواج کرده است. پس از ده سال زندگی با او فهمیده که طلاق حکومتی، غیر شرعی بوده است. آیا زناکار است؟ اکنون چه چیزی بر گردن او است؟

باسمه تعالی

1. در طلاق صحیح پس از احراز شرایط شرعی، باید مفاد طلاق با لفظ (صیغه) یا نوشته یا کاری که نشان دهنده طلاق باشد، ابراز شود.

2. اگر طلاق این خانم از طریق حکومت با رعایت بند 1 صورت گرفته است، ازدواجش با همسر دوم صحیح بوده و چیزی بر عهده اش نیست ولی اگر رعایت نشده باشد، طلاقش از همسر اول و ازدواجش با همسر دوم باطل بوده است و اکنون زوجه شرعی همسر اول است و چون اطلاعی از این مسأله نداشته، مرتکب زنا و گناه نشده است و باید قبل از هرگونه رابطۀ جنسی با همسر اول، عدۀ وطی به شبهه نگه دارد.

کد سایت fa8298