کسی پولی برای ما در بانک حواله کرده است و من آن را قبض نکرده‌ام و سال بر او گذشته است، آیا خمس بر او تعلق می گیرد؟
آیا این درست است که باید پول قبض شود تا خمس به آن تعلق بگیرد؛ مثلاً کسی پولی برای ما در بانک حواله کرده است و من آن را قبض نکرده‌ام و سال بر او گذشته است، آیا خمس بر او تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

در مواردی که قبض شرعاً عامل مؤثر در تملک فرد نسبت به یک مال است، واریز شدن پول به حساب آن شخص و ثبت در حساب بانکی اش، قبض کردن و تحویل مال محسوب می شود و اگر سال بر آن مال قبض شده بگذرد، مشمول خمس می شود.