آیا اعتقاد به تثلیث، کفر محسوب می شود؟
آیا اعتقاد به تثلیث، کفر محسوب می شود؟

باسمه تعالی

1. تثلیث به معنای معروف آن در مسیحیت تاریخی، شرک و کفر است.

2. اهل کتاب پاک هستند.

کد سایت fa818 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات