آیا خواندن دعای فرج (الهی عظم البلا....) باعث ابطال نماز می شود؟
آیا خواندن دعای فرج (الهی عظم البلا....) باعث ابطال نماز می شود؟ اینجانب مدتی در تمام نمازهایم این دعا را خوانده ام. تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

خواند دعای فرج (الهی عظم البلاء ...) در نماز، اشکال ندارد.

کد سایت fa7984