آیا بازنشسته باید خمس حقوق در هر ماه را حساب کند یا اینکه در روز خمسی از حقوق بازنشستگی هر چه باقی بماند، خمس آن را بدهد؟
شخصی بازنشسته می شود و سپس در هر ماه حقوق می گیرد. این شخص در زمانی که کار می کرده است، حق بازنشستگی به دولت پرداخت می کرده است و پس انداز می کرده است. حال اگر بخواهد کار نکند و تا آخر عمر از دولت حقوق بگیرد، آیا باید خمس حقوق در هر ماه را حساب کند یا اینکه در روز خمسی از حقوق بازنشستگی هر چه باقی بماند، خمس آن را بدهد؟

باسمه تعالی

مبالغی که فرد به عنوان حق بیمۀ بازنشستگی به دولت یا سازمان تأمین اجتماعی می پردازد در حقیقت از ملک او خارج می شود و پس انداز شخص او محسوب نمی شود و تکلیفی در خصوص خمس آن ها ندارد. بنابراین اگر از حقوق بازنشستگی هر ماه، بعد از گذشت یک سال از زمان دریافت همان حقوق چیزی اضافه بیاید، باید خمس همان اضافه را بپردازد یا در صورتی که سال خمسی دارد، در سر سال خمسی اش چیزی باقی بماند، باید خمس همان باقیمانده را بپردازد.

کد سایت fa7961