گاهی دو سال بعد از سخنرانی پاکت آن را به ما می دهند، آیا این پول جزء درآمد سال دریافت محسوب می شود و تا سر سال خمسی می توان مصرف کرد یا به محض وصول فوراً باید خمس آن را پرداخت؟
گاهی دو سال بعد از سخنرانی پاکت آن را به ما می دهند، آیا این پول جزء درآمد سال دریافت محسوب می شود و تا سر سال خمسی می توان مصرف کرد یا به محض وصول فوراً باید خمس آن را پرداخت؟

باسمه تعالی

1. ملاک محاسبه زمانی است که مطالبه و دریافت دین از دیگری ممکن شود؛ هرچند وصول نکرده باشید.

2. از زمانی که مطالبه و دریافت این پول با ملاحظۀ شأن و جایگاه ممکن بوده (البته معمولاً چنین چیزی ممکن نیست) از همان زمان تا سال خمسی یا حداکثر یک سال بعد فرصت داشته اید که آن را دریافت کنید و به مصرف برسانید و اگر چیزی اضافه می آمد، باید خمس آن باقیمانده را می پرداختید. اگر بعد از یک سال مبلغ مزبور را دریافت کنید باید فوراً خمس آن را بپردازید.