آیا با توجه به توصیۀ مسئولان بهداشتی کشور مبنی بر عدم سفرهای غیر ضروری، سفر کردن به مناطقی که دولت سفر به آنجا را ممنوع اعلام کرده، جایز است؟
آیا با توجه به توصیۀ مسئولان بهداشتی کشور مبنی بر عدم سفرهای غیر ضروری، سفر کردن به مناطقی که دولت سفر به آنجا را ممنوع اعلام کرده، جایز است؟

باسمه تعالی

با توجه به شرایط فعلی کشور و گسترش ویروس کرونا (کووید 2019) و توصیه های أکید مسئولان بهداشت و درمان در مورد پرهیز از مسافرت، هرگونه سفر به مناطقی که از سوی دولت ممنوع اعلام شده است، جز در موارد ضروری، سفر معصیت محسوب می شود و افزون بر گناهکار بودن افراد خاطی، نماز فرد مسافر در این سفر سکسته نمی شود.

کد سایت fa7940
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام پزشکی